За продаж червонокнижної черемші пенсіонер заплатить 1700 грн штрафу

Природа, Суд 12:00, 19.04.2023
 Поділитися

Поділитися в

У Ромнах на ринку пенсіонер продавав черемшу (ведмежу цибулю), яка занесена до Червоної книги України. Він порушив ст. ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 10 Закону України «Про рослинний світ», ст. ст. 7, 19  Закону України «Про Червону книгу України».

Отож, 17 квітня Роменський міськрайонний суд визнав пенсіонера  винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 88-1 КУпАП  (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України). І наклав  на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу – черемші (ведмежої цибулі). Також чоловікові необхідно сплатити 496 грн судового збору.

Постанова не набрала законної сили і може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня  її винесення.

Справу розглядала суддя Євтюшенкова В.І.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень справа № 585/1436/23.

На сайті Роменського міськрайонного суду наголошують, що  заборонений продаж усіх диких червонокнижних квітів. Вмовляння перед природоохоронцями, що нібито вони вирощені у теплиці чи біля хати, не мають значення, бо заборона стосується усіх рослин, занесених до Червоної книги України – головного державного документа, який оберігає рослинний та тваринний світ від повного знищення.

На­го­ло­шу­ється на то­му, що тор­гівля рос­ли­на­ми за­не­се­ни­ми до Чер­во­ної кни­ги за­бо­ро­не­на та ка­ра­єть­ся відповідно до  Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня. Зок­ре­ма: стат­тя 88–1 (по­ру­шен­ня по­ряд­ку прид­бання чи збу­ту об’єк­тів тва­рин­но­го або рос­линно­го сві­ту) пе­ред­ба­чає нак­ла­ден­ня від 510 до 1700 грн. Згід­но час­ти­ни 2 ці­єї ж стат­ті ті са­мі дії, вчи­не­ні що­до об’єк­тів рос­линно­го сві­ту, які пе­ре­бу­ва­ли у ме­жах те­ри­то­рій та об’єк­тів при­род­но-за­по­від­но­го фон­ду, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, або які охо­ро­ня­ють­ся від­по­від­но до між­на­род­них до­го­во­рів Ук­ра­їни — тяг­нуть за со­бою нак­ла­ден­ня штра­фу від 1700 до 3655 грн. із кон­фіска­ці­єю об’єк­тів рос­линно­го сві­ту.

Крім то­го, від­по­від­но до пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 7 лис­то­па­да 2012 ро­ку № 1030 (зі змі­на­ми і до­пов­нення­ми) за кож­ну зір­ва­ну рос­ли­ну з Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни пе­ред­ба­че­на від­по­від­на ком­пенса­ція за її зни­щен­ня.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Нагору